Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от „Финансова къща Евър“ АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях

I. Въведение

 

 1. Настоящата Информация относно финансовите инструменти, които са предмет на предоставяните от “Финансова къща Евър” АД инвестиционни услуги, и рисковете, свързани с тях (наричана за краткост „Информацията”) е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите на чл. 48, във връзка с 46 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565) и чл. 71, ал. 2, т. 2, ал. 4 и ал. 7 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 24, параграф 4.
 2. Информацията е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на “Финансова къща Евър” АД.
 3. Информацията е приложима към договорите между “Финансова къща Евър” АД и неговите клиенти, които регламентират търговия с договори за разлики (ДЗР), която се осъществява на извън регулиран пазар (“Over-the-Counter” или “ОТС пазар”).
 4. “Финансова къща Евър” АД предлага на своите клиенти възможност да търгуват финансови инструменти (ДЗР) срещу предоставена гаранционна сума.
 5. Гаранционната сума (маржинът) представлява размера на паричните средства, която клиентът следва да предостави по сметката си за търговия, за да открие Позиция. Гаранционната сума се блокира по сметката за търговия на Клиента от общия размер на свободните му средства и до затваряне на отворената позиция, която тя гарантира, Клиентът не може да я ползва за други цели. Гаранционната сума се изразява като процент от стойността на стойността на отворената позиция.
 6. (изм. с решение от 09.10.2020 г.) “Финансова къща Евър” АД предлага на своите клиенти възможност да търгуват финансови инструменти (ДЗР) посредством сметка за търговия срещу предоставена гаранционна сума чрез електронната платформа за търговия www.fxmeridian.com , www.socialtrd.com.
 7. При търговията с ДЗР, клиентът има право да купи или да продаде съответния финансов инструмент.

При покупка на финансов инструмент, позицията, която се формира от клиента, се нарича „дълга“. Дългите позиции се формират по цена „продава“. Дългите позиции са печеливши, когато текущата пазарна цена на инструмента е по- висока от цената, при която е формирана позицията, респ. са губещи, когато пазарната цена е по-ниска.

При продажба на финансов инструмент, позицията, която се формира от клиента, се нарича „къса“. Късите позиции се формират по цена „купува“. Късите позиции са печеливши, когато текущата пазарна цена на инструмента е по-ниска от цената, при която е формирана позицията, респ. са губещи, когато пазарната цена е по-висока.

 1. “Финансова къща Евър” АД не предлага на своите клиенти търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР, на пазар, различен от ОТС пазара.
 2. “Финансова къща Евър” АД не предлага на своите клиенти инвестиционни стратегии.
 3. “Финансова къща Евър” АД не предлага инвестиционни проучвания, финансови анализи или други форми на препоръки, свързани с инвестиционната дейност на своите клиенти, нито във връзка с регулаторни, правни и/или данъчни въпроси.
 4. В случаите, когато “Финансова къща Евър” АД предоставя текуща информация на клиентите си относно моментното състояние на различните пазари, същата следва да се възприема от клиентите единствено и само като разкриване на информация, относима към съответния инструмент и/или базов актив, както и че последната услуга се предоставя за удобство, тя е само информационна, и не е отправяне на препоръка за сключване или въздържане от сключването на дадена сделка.
 5. В процеса на откриване на сметка за търговия, “Финансова къща Евър” АД извършва оценка дали исканата от клиента услуга е подходяща за него. Оценката се извършва на база предоставената от клиента информация относно неговите знания и опит в търговията на финансовите пазари.Независимо от оценката на “Финансова къща Евър” АД, клиентът следва да извърши за себе си внимателна преценка дали предлаганите от “Финансова къща Евър” АД услуги са подходящи за него и дали да се възползва от тях.В случай че оценката на “Финансова къща Евър” АД покаже, че исканата услуга не е подходяща за клиента, инвестиционния посредник уведомява клиента и го предупреждава за рисковете от това.Решението да ползва тази услуга, въпреки че тя е оценена като неподходяща за него, е на клиента и той го заявява изрично пред посредника.

(изм. с решение от 09.10.2020 г.)”Финансова къща Евър” АД предупреждава: ако въпреки предупреждението от посредника, клиентът прецени, че ще ползва услуга, която е оценена като неподходяща за него, клиентът, преди да извършва реална търговия, която би му донесла финансови загуби, е добре да придобие известен опит в този вид търговия чрез демо сметка, както и да се информира относно спецификите на търговията срещу гаранционна сума (марджин търговията) като цяло, включително чрез обучителните материали, налични на интернет сайта на “Финансова къща Евър” АД (www.ever.bg, www.fxmeridian.com,  www.socialtrd.com).

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР” АД ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ

 

 1. “Финансова къща Евър” АД предлага за търговия следния клас финансови инструменти, съгласно класификацията по Приложение I на Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 юни 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за ежегодното публикуване от страна на инвестиционните посредници на идентификационните данни на местата за изпълнение, както и на информация относно качеството на изпълнение (Делегиран регламент 2017/576): Договори за разлика.
 2. “Финансова къща Евър” АД не предлага за търговия други класове финансови инструменти, съгласно класификацията по Приложение I на Делегиран регламент 2017/576.
 3. “Финансова къща Евър” АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:

а) ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

б) ДЗР върху индекси;

в) ДЗР върху фючърси;

г) ДЗР върху валутни двойки и благородни метали;

д) ДЗР върху борсово търгувани опции.

 1. ДЗР е споразумение между “купувач” и “продавач” за размяна на разликата между текущата цена на базов актив (акции, валута, стоки, индекси и др.) и неговата цена, когато контрактът бъде затворен.
 2. Основни характеристики на ДЗР, предлагани от “Финансова къща Евър” АД, са:

а) създател и разпространител (дистрибутор) на ДЗР, които се предлагат за търговия от “Финансова къща Евър” АД, е самият инвестиционен посредник;

б) ДЗР, предлаган за търговия от “Финансова къща Евър” АД, не е прехвърлима ценна книга и не се съхранява в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник;

в) нито една от страните не придобива в наличност самото ДЗР, нито базовия актив, на който той е базиран;

г) нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или получи в наличност съответния базов актив на ДЗР;

д) правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или получават плащания съгласно подаденото нареждане, като резултатите от изпълнението на нарежданията се отразяват съответно по позициите й в активи и/или парични средства;

е) сделките с ДЗР не подлежат на централизиран клиринг.

 1. Акцията е свободно прехвърлима дялова ценна книга, издавана от публично дружество, която удостоверява определено участие в капитала на това дружество. В зависимост от класа акции, тя може да дава различни права. Най-често срещаните акции – обикновените – дават право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял при ликвидация на дружеството емитент. Правата по акциите са еднакви за всички акции от един и същи клас.
 2. Борсово търгуваният фонд ( или така наречения “ETF”) е ценна книга, която следва представянето на определен индексен фонд, стока или кошница от активи, но се търгува като акция на регулиран пазар.
 3. Индексът е виртуален портфейл от финансови инструменти, представящ конкретен пазар или сегмент от него. Всеки индекс има собствена методология на изчисляване на динамиката на цените на компонентите си.
 4. Фючърсът е деривативен финансов инструмент, който изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа или други финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена бъдеща дата. Фючърсите са стандартизирани договори, които се търгуват на регулирани пазари.
 5. Валутата са парите в общоприета форма, включително банкноти и монети, които се емитират от правителството на дадена държава и циркулират в икономиката. Котирането и ценовата структура на валутите, които се търгуват на валутните пазари (т.нар. “форекс пазари”), се определят като стойността на дадена валута се сравни с друга валута. Първата валута от валутната двойка се нарича базова валута, а втората валута се нарича котирана. Валутната двойка показва какво количество от котираната валута е необходимо за закупуването на единица от базовата валута. Валутната търговия включва едновременно покупка на едната валута и продажба на другата валута от валутната двойка.
 6. Валутната двойка може да бъде разглеждана и като самостоятелна единица, инструмент, който може да бъде купуван и продаван.

При покупката му се купува базовата валута и едновременно с това се продава котираната валута. Цена купува (bid) показва колко от котираната валута е необходимо за закупуването на единица от базовата валута.

При продажба на валутната двойка се продава базовата валута и се купува котираната. Цена продава (ask) показва колко се получава от котираната валута при продажба на единица от базовата валута.

 1. ДЗР върху валутни двойки са договори с предмет курсовата разлика при покупко- продажба на една валута (базова валута) спрямо друга валута (котирана валута) на спот вальор, като съотношението между тях се определя от котирания от “Финансова къща Евър” АД валутен курс, съответстващ на моментното състояние на тези валути на международния валутен пазар.
 2. ДЗР върху благородни метали са договори с предмет курсовата разлика при покупко-продажба на златото и среброто, котирани срещу американски долар на спот вальор, като съотношението между тях се определя от котирания от “Финансова къща Евър” АД курс, съответстващ на моментното състояние на тези метали на международния валутен пазар.
 3. ДЗР върху борсово търгувани опции са договори с предмет курсовата разлика при покупко продажба на борсово търгувани опции базирани например върху цената на златото или петрола. ДЗР върху  борсово търгувани опции се котират обичайно в американски долари.
 4. (изм. с решение от 09.10.2020 г.) Информация за всеки един финансов инструмент, предлаган от “Финансова къща Евър” АД, е налична и свободно достъпна на интернет сайта на посредника (www.ever.bg, www.fxmeridian.com и / или www.socialtrd.com ).
 5. Предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, с изключение на ДЗР върху фючърси и борсово търгувани опции, са безсрочни и нямат падеж. Това означава, че при други равни условия, клиентът може да открива или закрива позиция по време, в рамките на часовете за търговия или удължените часове за търговия (ако има такива).
 6. “Финансова къща Евър” АД има право да прекрати едностранно предлагането на конкретно ДЗР, като уведомява клиентите, имащи отворени позиции в съответните инструменти. Причините за това може да бъдат липса на качествени котировки или очаквана голяма волатилност /резки промени в цените/, което би довело до увеличен риск при търгуването на конкретното ДЗР.
 7. Предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР върху фючърси и борсово търгувани опции, поради характера на базовия си актив, са срочен финансов инструмент, но клиентите, имащи позиции в тях, могат да ги затворят преди датата на техния падеж.

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ “ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР” АД ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ

 

 1. Търговията с финансови инструменти, включително и с ДЗР, крие съществени рискове и не е подходяща за всеки инвеститор.Търговията на финансовите пазари не е подходяща за инвеститори, търсещи стабилен доход, тъй като приходите от такава дейност са непостоянни и несигурни.
 2. Предлаганите от “Финансова къща Евър” АД финансови инструменти – ДЗР са сложни финансови инструменти и съответно и тяхната рискова компонента е съставна и сложна, поради това и рискът от загуба на инвестираните от клиента средства е значителен.
 3. При търговията с финансовите инструменти, включително и с ДЗР, не съществува гаранция за това, че първоначално инвестираната сума няма да бъде изгубена и почти никога не съществува гаранция, че очакваният доход ще бъде реализиран. Съществува възможност загубите да надвишат сумите на депозираните средства, но те ще съответстват изцяло на резултатите от дейността на клиента и неговото инвестиционно поведение.Клиентите трябва да имат предвид, че доходността от търговията с ДЗР се влияе също така от таксите и комисионите, които инвестиционният посредник удържа, посочени в Тарифата за лихви, такси и комисионни на “Финансова къща Евър” АД, и от други разходи, свързани с този вид деривативни инструменти.
 4. Финансовите пазари имат силно волатилен характер, т.е. за тях е характерна променливост на цените и котировките на финансовите инструменти. Цените и котировките на ДЗР са в пряка зависимост от цената на съответния базов актив, която се влияе от много и разнообразни фактори, между които: промени в съотношението на търсенето и предлагането; световната търговия; данъчната, монетарната, регулационната и външната политика на страните; важни икономически и политически новини; промени в лихвените равнища на централните банки; операции на централните банки и големите играчи; обезценяване на валутите; реално представяне на стопански предприятия в съответния им сегмент; предчувствия и очаквания на пазарните субекти, както и много още фактори.
 5. Предлаганите от “Финансова къща Евър” АД видове ДЗР не съдържат механизъм за защита от пазарна динамика, което означава, че клиентът може да загуби цялата си инвестиция или част от нея.
 6. Местата на изпълнение могат да налагат ценови ограничения по отношение на търгуваните на тях финансови инструменти, активи, които се явяват базови за предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, както и да преустановяват търговията с отделни инструменти. “Финансова къща Евър” АД предупреждава своите клиенти, че в отделни случаи клиентът може да поеме финансови и други допълнителни задължения като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на ДЗР.
 7. Следва да се има предвид, че търговията срещу гаранционна сума (марджин), въпреки че позволява да се реализира печалба върху цялата открита позиция, е високо рискова форма на инвестиране и може да доведе и до реализиране на значителни загуби или пълна загуба на инвестираните клиентски средства.

“Финансова къща Евър” АД предупреждава, че търговията на марджин може да увеличи както печалбите, така и загубите на клиентите, и относително малки движения на пазара могат да окажат голям ефект върху клиентските позиции. В резултат на това внесените средства, представляващи гаранция по отворените позиции, могат да бъдат напълно изчерпани.

 1. Рисковете, характерни за предлагания от “Финансова къща Евър” АД клас финансови инструменти – ДЗР и съответните видове ДЗР, съдържат в себе си както такива, свързани с начина на търговия, така и рисковете, характерни за базовите активи. Изложените по долу рискове касаят както предлагания финансов инструмент – ДЗР, така и базовия спрямо него актив. Тези рискове са:

– пазарен риск;

– лихвен риск;

– валутен риск;

– оперативен риск;

– ликвиден риск;

– риск от волатилност;

– кредитен риск;

– риск при търговия на развиващи се пазари;

– сетълмент риск;

– правен риск;

– политически риск.

 1. Пазарният риск е вероятността стойността на инвестицията да намалее поради движения на пазарни фактори – цени на финансови инструменти, лихви, валутни курсове и други. Пазарните цени на инвестициите могат да варират поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда, паричната политика на централните банки, деловата активност на емитентите, търсенето и предлагането на пазара на съответния ДЗР, както и на базовия спрямо него инструмент.Рискът е присъщ както на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, така и на базовите спрямо тях инструменти.
 2. Лихвеният риск е рискът промените в пазарните лихвени проценти да се отразят неблагоприятно върху дохода или стойността на инструмента. Промените в лихвените равнища могат да застрашат притежателите на финансови инструменти от риска за загуба на капитал. Значимостта на риска се различава за съответните финансови инструменти. Този риск присъства при акции, които са базови за предлагани от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, доколкото промените на лихвите се отразяват на доходността от тези акции в сравнителен план с доходността от пряко зависещи от лихвените равнища финансови инструменти, например облигации. Рискът влияе както върху стойността на акциите, индексите, фючърсите, борсово търгуваните фондове, валутата и благородните метали, така и върху стойността на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, базирани върху тях.
 3. Валутният риск е свързан с промените в курса на валутите. Инвестициите в инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, могат да бъдат неблагоприятно засегнати от понижение на курса на тази валута спрямо друга. Увеличение или понижение на валутните курсове може да причини загуба или печалба за финансовите инструменти във валутата, в която те са деноминирани.Рискът оказва влияние върху стойността на всички предлагани от “Финансова къща Евър” АД финансови инструменти, а също и върху стойността на базовите спрямо тях инструменти.Рискът също влияе и на доходността на клиента в случаите, в които сметката му е във валута, различна от местната му, както и ако търгува инструменти, които са деноминирани във валута, различна от валутата на сметката му и/или различна от местната за клиента.
 4. Оперативният риск е риск от директни или индиректни загуби в резултат на неадекватен вътрешен контрол, човешки акт, организация или външно събитие. Този риск покрива човешки грешки, злонамерени деяния от страна на служители, сриване в информационните системи, проблеми, свързани с управлението на човешките ресурси, фирмени дела, както и външни събития като аварии, пожари, наводнения и други.Този риск е приложим главно относно акциите, но влияе в различна степен и върху стойността на индексите, фючърсите и борсово търгуваните фондове, в чието изчисляване участват тези акции, както и върху  стойността на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, базирани върху тях.
 5. Ликвидният риск възниква в ситуации, в които страна, заинтересована да продаде даден актив, не може да го направи, тъй като никой на пазара не желае да търгува с този актив. Има търсене и няма предлагане – или обратното.Рискът може да се прояви за всички базови инструменти. Възможно е да се прояви и за предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, в случай на липса на ликвидност на мястото на изпълнение, на което се търгува съответният базов инструмент.
 6. Рискът от волатилност е рискът, свързан с движенията на цената на даден финансов инструмент. Волатилността е висока, ако цената на финансовия инструмент е подложена на големи разнопосочни движения в даден период от време. Рискът, произтичащ от волатилност, се изчислява като  разликата между най-ниските и най-високите цени на финансовия инструмент за дадения период от време.Рискът е присъщ както на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, така и на базовите спрямо тях инструменти, но се проявява различно за различните класове финансови инструменти.
 7. Кредитният риск може да бъде определен като вероятност контрагентът да не изпълнява съзнателно или да е в невъзможност да изпълни поетия от него ангажимент по сключения договор. Инвеститорите трябва да оценяват качеството на емитентите на финансови инструменти, както и тяхната възможност да изплащат своите задължения.Този риск е приложим главно относно акциите, но влияе в различна степен и върху стойността на индексите, фючърсите и борсово търгуваните фондове, в чието изчисляване участват тези акции, както и върху  стойността на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, базирани върху тях.Рискът при търговия на развиващи се пазари възниква по отношение на инвестициите в развиващи се пазари, които носят рискове, не винаги срещани на развитите пазари. Тези рискове съществуват и когато голяма част от бизнеса на емитента се осъществява на тези пазари. Инвестициите в развиващите се пазари често имат спекулативен характер. Инвестициите трябва да се обмислят внимателно и да се оценяват различните рискове, съществуващи в тези пазари. Този вид риск е възможно да се прояви в случай на липса на ликвидност на мястото на изпълнение, на което се търгува базовият инструмент.Този риск е приложим главно относно акциите, търгувани на развиващи се пазари, но влияе в различна степен и върху стойността на индексите, фючърсите и борсово търгуваните фондове, в чието изчисляване участват тези акции, както и върху  стойността на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, базирани върху тях.
 8. Сетълмент рискът е рискът сетълментът по дадена сделка да не се осъществи поради невъзможност на страна в сделката да изпълни своите задължения. Този риск е равен на разликата между цената на даден актив на теоретичната дата на изпълнение и цената на актива на реалната дата на изпълнение. Възможно е в някои ситуации сетълмент процедурите да бъдат повлияни от броя трансакции и по този начин да възпрепятстват тяхното изпълнение. Невъзможността да се изпълни сетълментът поради подобни проблеми може да възпрепятства инвеститорите от изгодни инвестиционни възможности и да доведе до загуба.Рискът може да се прояви само по отношение на конкретни сделки с базовите инструменти. По отношение на ДЗР, търгувани от клиента, рискът би могъл да се прояви само в случай че възникне сетълмент риск във връзка със сделка, използвана от “Финансова къща Евър” АД за целите на предоставяне на услуги на клиент. В тези случаи “Финансова къща Евър” АД има право по своя преценка да предприеме съответни действия спрямо засегнатите сделки между “Финансова къща Евър” АД и клиента. Възможно е действията, които “Финансова къща Евър” АД би предприело спрямо конкретните сделки с клиента, да са по-неизгодни или по-ограничаващи, в сравнение с действията, които са предприети спрямо “Финансова къща Евър” АД.
 9. Правният риск е рискът от несигурност в резултат на правни действия или несигурност по отношение на приложимостта на договори, законови и подзаконови актове, например законосъобразност на договора, правоспособност на страната да сключи договор.Рискът е присъщ както на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД ДЗР, така и на базовите спрямо тях инструменти.
 10. Политическият риск се състои във възможността съответното правителство да наложи нови данъци, регулативни или правни задължения или ограничения на финансовите инструменти, които даден инвеститор вече притежава.Рискът е присъщ както на предлаганите от “Финансова къща Евър” АД финансови инструменти, така и на базовите спрямо тях инструменти.
 11. В случаите когато рисковете, свързани с някои деривативни финансови инструменти, състоящи се от два или повече различни финансови инструмента или услуги, е възможно да бъдат по-високи от рисковете, свързани с който и да е от отделните им компоненти.”Финансова къща Евър” АД предоставя при поискване описание на компонентите на финансовите инструменти и на начина, по който тяхното взаимодействие повишава рисковете.
 12. В случаите, когато сметката на клиента е във валута, различна от местната му, както и ако търгува инструменти, които са деноминирани във валута, различна от валутата на сметката му и/или различна от местната за клиента, съществува допълнителен риск от загуба в резултат на промяна на обменния курс между съответните валути.
 13. Освен с най-високото ниво на общ риск на предлагания клас инструмент – ДЗР и гореописаните отделни негови елементи, всеки клиент трябва да е наясно с рисковете, свързани със следните обстоятелства:

а) получаването  на  котировки  на  ДЗР  с  базов  актив  акции,  индекси,  фючърси  и борсово търгувани фондове понякога може да не е  възможно  в  първите 15(петнадесет) минути от отварянето на борсовата сесия или при висока волатилност и липса на достатъчно ликвидност спредът между цените “купува” и “продава” може да бъде относително по-широк от обичайно котирания;

б) “Финансова къща Евър” АД има право по своя собствена преценка да променя размера на минимално изискуемата гаранционна сума, както за определени финансови инструменти и/или клиенти, така и за отделни нареждания и/или позиции или сметки на инвеститора в случаите, посочени в Договора и приложимите към него Общи условия, сред които и в случай на: големи и резки колебания на пазара на тези активи; важни икономически и/или политически събития; други обстоятелства, оказващи влияние върху търговията с тези активи;

в) когато са налице резки колебания на пазарните котировки, липса на ликвидност включително и при отваряне или затваряне на съответните пазари (вкл. т.нар. “гап”), подадени от инвеститора лимитирано, условно или стоп нареждания могат да бъдат изпълнени на цени, значително различаващи се от посочените в тях (вкл. т.нар. “слипидж”) – или пък е възможно дадена позиция да не може да бъде затворена;

г) в случай на недостиг на свободни средства, които да покрият изискуемата гаранционна сума по отворени позиции, “Финансова къща Евър” АД закрива служебно откритите от инвеститора позиции. Клиентът самостоятелно трябва да следи за спазване на изискванията за размера на изискуемата гаранционна сума;

д) “Финансова къща Евър” АД може да не предоставя котировки, ако изпитва временни технически затруднения или ако са налице обстоятелства, при които не могат да се извършват сделки на съответните пазари;

е) поради спецификата на електронните платформи за търговия, предлагани от “Финансова къща Евър” АД, достъпът до които е обвързан с достъп до интернет и до други комуникационни услуги и канали, е възможно да възникнат технически неизправности, както в използваните от “Финансова къща Евър” АД, така и в използваните от инвеститора хардуерни и софтуерни продукти и системи. Възможно да е възникнат и комуникационни сривове, водещи до закъснение или непристигане на нареждания, или до изпълнение, респ. неизпълнение, на подадени вече нареждания, както и до невъзможност за достъп до платформите за търговия и други.

 1. Клиентът следва да има предвид, че при сключване на сделки с предлаганите ДЗР, “Финансова къща Евър” АД действа като страна по всяка сделка. Инструментите не са прехвърлими, като всички сделки се сключват на ОТС пазар, по цени, котирани от “Финансова къща Евър” АД, което би могло да увеличи нивата на някои от рисковете, описани тук, в сравнение със сделки, сключвани на регулирани пазари.
 2. Клиентът следва да има предвид, че сделките с предлаганите ДЗР не подлежат на централизиран клиринг, което би могло да увеличи нивата на някои от рисковете, описани тук, в сравнение със сделки, подлежащи на централизиран клиринг.
 3. Клиентът следва да има предвид, че без значение от конкретния финансов инструмент, търговията срещу предоставена гаранционна сума е по-високо рискова, отколкото търговията срещу заплащане на пълната стойност на финансовия инструмент.
 4. Клиентът следва да има предвид, че “Финансова къща Евър” АД, лицензиран инвестиционен посредник, което позволява в случай на несъстоятелност на посредника, клиентът да ползва обезщетение за претърпените в резултат на това загуби от схема за защита на потребителите. В случая, обезщетението се гарантира от Фонд за компенсиране на инвеститорите, като максималната компенсация, която се изплаща при несъстоятелност на “Финансова къща Евър” АД, е в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лева.
 5. Клиентът следва да има предвид, че в Информацията описанията на отделните видове рискове нямат изчерпателен характер, а съдържат най-типичните видове рискове и техните основни характеристики, свързани с предлагания от “Финансова къща Евър” АД клас инструмент – ДЗР. Възможно е съществуването и на други рискове, рискови проявления или характеристики, непосочени в Информацията, които могат да бъдат резултат от непредвидени пазарни състояния или инвестиционно поведение на клиента.При нужда от разяснение на други аспекти от общите или конкретни характеристики на рисковете на финансовите инструменти, предлагани от “Финансова къща Евър” АД, инвестиционният посредник е готов да предостави допълнителна информация при поискване.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ

 

 1. (изм. с решение от 09.10.2020 г.) Последната актуална редакция на настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офисите на “Финансова къща Евър” АД, както и на интернет сайта му (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.socialtrd.com). “Финансова къща Евър” АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.
 2. Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на “Финансова къща Евър” АД на заседание, проведено на 05.06.2018 г. и е изменен с решение на СД от  09.10.2020 г.