Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на "Финансова къща Евър" АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар

I. Въведение

 

 1. Настоящата Информация относно защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите на “Финансова къща Евър” АД, търгуващи договори за разлики на извън регулиран пазар (наричана за краткост „Информацията”) е разработена на основание и в съответствие с разпоредбите чл. 49 и чл. 63 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 2016 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565), чл. 92 – чл. 95 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) и чл. 3 – чл. 10 от Наредба № 58 от 28 февруари 2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги (Наредба № 58) и е съобразена с изискванията на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MiFID II) и в частност с чл. 16, параграфи 8 – 11.
 2. Информацията е изготвена в съответствие с естеството, мащаба и сложността на стопанската дейност на “Финансова къща Евър” АД.
 3. Информацията е приложима към договорите между “Финансова къща Евър” АД и неговите клиенти, които регламентират търговия с договори за разлики (ДЗР), която се осъществява на извън регулиран пазар (“Over-the-Counter” или “ОТС пазар”).
 4. “Финансова къща Евър” АД не предлага на своите клиенти търговия с финансови инструменти, различни от ДЗР на пазар, различен от ОТС пазара.

“Финансова къща Евър” АД предлага на своите клиенти следните видове ДЗР:

а) ДЗР върху ценни книжа и борсово търгувани фондове;

б) ДЗР върху индекси;

в) ДЗР върху фючърси;

г) ДЗР върху валутни двойки и благородни метали;

д) ДЗР върху борсово търгувани опции.

 1. Основни характеристики на ДЗР, предлагани от “Финансова къща Евър” АД, са:

а) създател и разпространител (дистрибутор) на ДЗР, които се предлагат за търговия от Финансова къща Евър” АД е самият инвестиционен посредник;

б) ДЗР, предлаган за търговия от “Финансова къща Евър” АД, не е прехвърлима ценна книга и не се съхранява в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник;

в) нито една от страните не придобива в наличност самото ДЗР, нито базовия актив на който той е базиран;

г) нито една от страните не е задължена да закупи или продаде, да достави или  получи в наличност съответния базов актив на ДЗР;

д) правата и задълженията на всяка от страните по ДЗР са единствено да извършват или получават плащания съгласно подаденото нареждане, като резултатите от изпълнението на нарежданията се отразяват съответно по позициите й в активи и/или парични средства;

е) сделките с ДЗР не подлежат на централизиран клиринг.

II. Защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти.

 

 1. Финансова къща Евър” АД, в качеството си на инвестиционен посредник, който държи финансови инструменти и парични средства на клиенти, предприема мерки за защита на правата на собственост на клиентите си върху тези активи.
 2. “Финансова къща Евър” АД е отделил своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си.
 3. “Финансова къща Евър” АД поддържа отчетност и води сметки на финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти, които:

а) да му позволят във всеки един момент да разграничи държаните за един клиент активи от активите, държани за друг клиент, както и от собствените си активи;

б) отразяват точно финансовите инструменти и паричните средства, държани за клиентите;

в) могат да бъдат използвани за документална проследимост (одитна пътека).

 1. За всички финансови инструменти и парични средства ИП води аналитични сметки на клиентите си. “Финансова къща Евър” АД предприема необходимите мерки, за да осигури, че всички финансови инструменти на клиенти могат да бъдат по всяко време ясно разграничени от финансовите инструменти на инвестиционния посредник, посредством сметки с различно наименование в счетоводната отчетност на инвестиционния посредник или чрез равностойни мерки, които постигат същото равнище на защита.
 2. “Финансова къща Евър” АД не използва и не може да използва финансовите инструменти (ДЗР) на своите клиенти за собствена сметка, за сметка на други свои клиенти или за сметка на което и да е друго лице.
 3. “Финансова къща Евър” АД не използва и не може да използва за собствена сметка парични средства на клиенти освен с изричното съгласие на клиента.
 4. Когато “Финансова къща Евър” АД може да извърши прихващане, учреди обезпечение, както и други действия (включително упражняване на право на задържане) по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, инвестиционният посредник посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
 5. “Финансова къща Евър” АД не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите клиенти. Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства и финансовите инструменти на клиенти за задължения на “Финансова къща Евър” АД.
 6. Недействително спрямо клиента е прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на негови финансови инструменти и/или парични средства, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента. Това не се прилага, в случаите, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат финансовите инструменти и/или парични средства на клиента.
 7. ИП посочва в договора и/или в приложимите към него общи условия и/или настоящата информация дали държи парични средства на клиента в трета държава, съгласно приложимото законодателство на която се допуска извършване на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на финансови инструменти и/или парични средства на клиента, в резултат на които трето лице ще придобие право да се разпорежда с паричните средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента.
 8. “Финансова къща Евър” АД не държи финансовите инструменти (ДЗР) на клиента в трета държава, нито в лице, различно от себе си, нито в държава, различна от България.
 9. Финансовите инструменти на клиент или потенциален клиент не могат да бъдат държани на омнибус сметка от “Финансова къща Евър” АД или от трета страна. Ако “Финансова къща Евър” АД ще държи паричните средства на клиента в такава трета държава, той посочва в договора с клиента цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
 10. Когато “Финансова къща Евър” АД е информиран за наличие на действия по прихващане, учредяване на обезпечение, както и други действия по отношение на паричните средства на клиента, в резултат на които трето лице придобива право да се разпорежда с финансовите инструменти и/или парични средства на клиента, с цел удовлетворяване на вземане, което не е свързано със задължение на клиента или с услугите, предоставяни от инвестиционния посредник на клиента, когато тези действия произтичат от приложимото законодателство в трета държава, където се държат паричните средства на клиента, инвестиционният посредник уведомява за това клиента на декларирания от него траен носител или чрез интернет страницата си и му предоставя цялата относима информация във връзка с правата или действията, отнасящи се до клиентски активи.
 11. “Финансова къща Евър” АД отбелязва незабавно в договора с клиента и собствените си сметки учреденото обезпечение или упражненото прихващане или други действия по отношение на паричните средства на клиента в сметките с оглед гарантиране на яснота на статута на паричните средства на клиента, в т.ч. и в случай на производство по несъстоятелност.
 12. “Финансова къща Евър” АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си за случаите, когато паричните средства на този клиент могат да бъдат държани от трета страна от името на инвестиционния посредник, и за отговорността на инвестиционния посредник по приложимото национално законодателство за всички действия или бездействия на третата страна, както и за последиците за клиента от евентуална несъстоятелност на третата страна.
 13. “Финансова къща Евър” АД информира клиента или потенциалния клиент на декларирания от него траен носител или чрез интернет сайта си, когато сметките, които съдържат паричните средства на този клиент, подлежат или ще подлежат на законодателството на юрисдикция, различна от тази на държава членка, и посочва, че правата на клиента или потенциалния клиент, свързани с тези парични средства, могат съответно да се различават.
 14. Финансова къща Евър” АД няма да сключва договори за  сделки  за  финансиране  с  ценни книжа по смисъла на чл.  3,  т.  11  от  Регламент  (ЕС)  2015/2365  на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа и при повторното използване и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 по отношение на финансовите инструменти, държани от него от името на клиент, или да използва по друг начин тези финансови инструменти за своя собствена сметка или за сметка на друго лице или клиент на инвестиционния посредник.
 15. Финансова къща Евър” АД няма да сключва с клиенти (непрофесионални и професионални клиенти и приемливи насрещни страни) договори за финансови обезпечения с прехвърляне на собствеността върху обезпечението с цел обезпечаване на настоящи, бъдещи, определени, условни или очаквани задължения на клиента.
 16. “Финансова къща Евър” АД създава необходимата организация за свеждане до минимум на риска от загуба или от намаляване на финансовите инструменти и паричните средства на клиента или ограничаване или загуба на правата му във връзка с тези активи в резултат на злоупотреба с активите, измама, лошо управление, неподходящо водене и съхранение на отчетност или небрежност.
 17. “Финансова къща Евър” АД определя служител, който отговаря за спазване на задълженията на инвестиционния посредник, свързани със защитата на финансовите инструменти и паричните средства на клиентите.

 

III. Депозиране на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти

 

 1. Финансовите инструменти, предлагани за търговия от “Финансова къща Евър” АД са ДЗР, които по своята същност не са прехвърлими ценни книжа и не се съхраняват в депозитарна институция, а в аналитична сметка при инвестиционния посредник. С  оглед на това “Финансова къща Евър” АД не депозира клиентски финансови инструменти в депозитарна институция по чл. 94, ал. 1 от ЗПФИ, а ги съхранява при себе си по аналитични сметки на клиентите си.
 2. “Финансова къща Евър” АД не съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.
 3. ИП депозира паричните средства на клиента в лице посочено по-долу по сметка или сметки отделно от всички сметки, използвани за държане на парични средства на инвестиционния посредник.
 4. Финансова къща Евър” АД може да депозира паричните средства на своите клиенти във:

– централна банка;

– кредитна институция, лицензирана по Закона за кредитните институции, съответно съгласно изискванията на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на  дейност  от  кредитните  институции  и  относно  посредници,  за  изменение  на  Директива  2002/87/ЕО  и  за  отмяна   на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО;

– кредитна институция, лицензирана в трета държава;

– квалифициран фонд на паричния пазар.

 1. “Финансова къща Евър” АД не депозира паричните средства на своите клиенти в квалифициран фонд на паричния пазар.
 2. Финансова къща Евър” АД не депозира парични средства на клиенти при кредитна институция или квалифициран фонд на паричния пазар, които са в една и съща група с инвестиционния посредник.
 3. “Финансова къща Евър” АД депозира паричните средства на своите клиенти в следните търговските банки (кредитни институции): “Първа инвестиционна банка” , “Уникредит Булбанк” и/или “Обединена българска банка”.
 4. “Финансова къща Евър” АД полага дължимата грижа при избора / периодичния преглед и оценката на кредитна институция, в която да депозира паричните средствата на своите клиенти, и при определяне на условията по договорите с нея, като отчита опита и пазарната репутация на кредитната институция с оглед гарантиране на защитата на правата на клиентите, както и всички законови и регулаторни изисквания или пазарни практики, свързани с държането на парични средства на клиенти, които могат да се отразят неблагоприятно на правата на клиентите.
 5. Във връзка с действията или бездействията на лицата, при които са депозирани паричните средства, и последиците за клиентите от несъстоятелност на тези лица отговорността на тези лица и на “Финансова къща Евър” АД се определя съгласно националното законодателство.
 6. Финансова къща Евър” АД равнява водените от него сметки и записи с тези на търговските банки, при които се държат активите на посредника и на клиентите му, като равняването е ежедневно.

 

IV. Справки за финансовите инструменти или средствата на клиента

 

 1. “Финансова къща Евър” АД изпраща веднъж на тримесечие на всеки клиент, търгуващи на регулиран пазар, за когото държи финансови инструменти или средства, справка на траен носител за тези финансови инструменти или средства, освен ако такава справка е предоставена в друга периодична справка.
 2. При поискване от клиента “Финансова къща Евър” АД предоставя тази справка по-често срещу възнаграждение, определено на търговска основа.
 3. Клиентите на “Финансова къща Евър” АД, които търгуват през електронната платформа, до която ИП предоставя достъп, имат постоянен достъп в реално време до информацията за държаните от ИП финансови инструменти и парични средства на клиента. Информацията е достъпна в клиентския профил в платформата.
 4. Справката за активите на клиента съдържа следната информация:

а) подробности за всички финансови инструменти или средства, държани от инвестиционния посредник за клиента в края на периода, обхванат от справката;

б) степента, в която всеки финансов инструмент или средства на клиента са били предмет на сделки за финансиране с ценни книжа;

в) размера на всяка полза, постигната за клиента в резултат на участие в сделки за финансиране с ценни книжа, както и основата, на която са постигнати тези ползи;

г) изрично посочване на активите или средствата, които са предмет на правилата на MiFID II и мерките за нейното прилагане, и на тези, които не са, например които са предмет на договор за финансово обезпечение с прехвърляне на права;

д) изрично посочване на активите, които са засегнати от определени особености по отношение на правата на собственост, например които подлежат на обезпечителен интерес;

е) пазарната или оценената стойност, ако пазарната стойност не е налична, на инструменти, включени в справката, с изрично посочване на факта, че отсъствието на пазарна цена може да е показателно за липса на ликвидност, като оценената стойност се определя въз основа на принципа на полагане на максимални усилия.

 1. В случаите, когато портфейлът на клиента съдържа постъпления от една или повече неуредени сделки, информацията по буква “а” може да се основава или на датата на сключване на сделката, или на датата на сетълмента, при условие че една и съща основа се използва последователно за цялата такава информация в справката.
 2. Периодичната справка за активите на клиента не се предоставя, когато “Финансова къща Евър” АД предоставя на своите клиенти достъп до онлайн система, отговаряща на критериите за траен носител, ако актуални справки за финансовите инструменти или средствата на клиента са лесно достъпни от клиента и инвестиционният посредник разполага с доказателства, че клиентът е осъществил достъп до тази справка поне веднъж през съответното тримесечие.

 

V. Заключение

 

 1. (изм. с решение от 09.10..2020)Последната актуална редакция на настоящата Информацията е достъпна за клиентите в офисите на “Финансова къща Евър” АД, както и на интернет сайтoвете му (www.ever.bg, www.fxmeridian.com, www.socialtrd.com). “Финансова къща Евър” АД уведомява клиентите си чрез своята интернет страница за съществените изменения в Информацията или за приемането на нова такава.
 2. Настоящият документ е приет от Съвета на директорите на “Финансова къща Евър” АД на заседание, проведено на 05.06.2018 г. и е изменен с решение на СД от 09.10.2020 г.